Për 24 orë janë ngritur 56 aktakuza

11:26 | 11 Qershor 2021

Prokurori i Shtetit ju njofton se gjatë 24 orëve të fundit nga prokuroritë themelore janë ngritur pesëdhjetegjashtë (56) aktakuza, kundër gjashtëdhjetenëntë (69) personave, për vepra të ndryshme penale.

Po ashtu, me urdhër të Prokurorit të Shtetit janë ndaluar për dyzetetetë (48) orë, tetëmbëdhjetë (18) persona të dyshuar, si dhe janë bërë gjashtë (6) kërkesa për caktimin e paraburgimit apo masave tjera për tetë (8) persona, të dyshuar për vepra të ndryshme penale, thuhet në raportin e Prokurorit.

Prokuroria Themelore në Prishtinë, gjatë 24 orëve të fundit, me urdhër të prokurorit ka ndaluar shtatë (7) persona të

dyshuar, ka paraqitur një (1) kërkesë për caktimin e masës së arrestit shtëpiak ndaj dy (2) personave, si dhe ka ngritur

trembëdhjetë (13) aktakuza kundër shtatëmbëdhjetë (17) personave, për vepra të ndryshme penale.

Prokuroria Themelore në Prizren, gjatë 24 orëve të fundit, ka ndaluar tre (3) persona, ka kërkuar paraburgim për dy (2)

persona dhe ka ngritur pesë (5) aktakuza kundër shtatë (7) personave, të dyshuar për kryerjen e veprave të ndryshme

penale, të përcaktuara në Kodin Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Prokuroria Themelore në Pejë, gjatë 24 orëve të fundit, ka ndaluar dy (2) persona të dyshuar, si dhe ka ngritur tri (3)

aktakuza kundër katër (4) personave, për vepra të ndryshme penale. Prokuroria Themelore në Gjilan, me urdhër të prokurorit, ka ndaluar një (1) person në kohëzgjatje prej 48 orëve dhe ka

ngritur njëzeteshtatë (27) aktakuza kundër tridhjetedy (32) personave.

Prokuroria Themelore në Gjakovë, me urdhër të prokurorit kujdestar ka ndaluar katër (5) persona të dyshuar në

kohëzgjatje prej 48 orësh, ka bërë dy (2) kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit kundër tre (3) personave të dyshuar,

si dhe ka ngritur dy (2) aktakuza kundër dy (2) personave për vepra të ndryshme penale.

Prokuroria Themelore në Mitrovicë gjatë 24 orëve të fundit, ka bërë një (1) kërkesë për caktimin e paraburgimit për një (1)

person të dyshuar, dhe ka ngritur tri (3) aktakuza kundër katër (4) personave, për vepra të ndryshme penale.

Prokuroria Themelore në Ferizaj, gjatë 24 orëve të fundit, ka ngritur tri (3) aktakuza kundër tre (3) personave, për vepra

të ndryshme penale.

Në vijim gjeni raportin e veçuar për secilën prokurori

Prokuroritë Prokuroria

Speciale

Prishtinë Prizren Pejë Gjilan Gjakovë Mitrovicë Ferizaj Total:

Aktakuzat

personat

/ 13 – 17 5 – 7 3/4 27 – 32 2 – 2 3/4 3/3 56/69

Ndalimet / 7 3 2 1 5 / / 18

Paraburgimet:

kërkesat – personat

/ 1/2 2 – 2 / / 2/3 1/1 / 6/8

Bastisjet

Sekuestrimet 1. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës.

  1. Prokuroria Themelore Prishtinë:

Ndalimet e personave me urdhër të prokurorit:

Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, me urdhër të prokurorit ka ndaluar dy (2) persona, në dy

raste ndaras, pasi të njëjtit dyshohen se kanë kryer veprën penale “Dhuna në familje”, një (1) person me dyshimin se ka

kryer veprat penale “Sulmi” dhe “Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë”, një (1) person me dyshimin se ka kryer veprën penale

“Mashtrimi”, një (1) person me dyshimin se ka kryer veprën penale “Kanosja” dhe një (1) person, pasi i njëjti dyshohet se

ka kryer veprën penale “Ngacmimi”.

Ndërsa, Departamenti i Krimeve të Rënda, me urdhër të prokurorit ka ndaluar një (1) person pasi i njëjti dyshohet se ka

kryer veprën penale “Kontrabandimi me migrantë”.

Kërkesat për caktimin e paraburgimit (apo masa tjera):

Departamenti i Krimeve të Rënda, ka paraqitur një (1) kërkesë për caktimin e masës së arrestit shtëpiak ndaj dy (2)

personave, për shkak të dyshimit se të njëjtit kanë kryer veprën penale “Vrasje në tentativë”.

Aktakuzat:

Gjatë 24 orëve të fundit, Prokuroria Themelore në Prishtinë, ka ngritur trembëdhjetë (13) aktakuza kundër shtatëmbëdhjetë

(17) personave, për këto vepra penale:

Tri (3) aktakuza kundër katër (4) personave, për veprën penale “Posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave

psikotrope ose analoge”,

Tri (3) aktakuza kundër tre (3) personave, për veprën penale “Dhuna në familje”,

Dy (2) aktakuza kundër dy (2) personave, për veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të

armëve”,

Dy (2) aktakuza kundër dy (2) personave, për veprën penale “Lëndimi i lehtë trupor”,

Një (1) aktakuzë kundër tre (3) personave, për veprën penale “Vjedhja e rëndë”,Një (1) aktakuzë kundër një (1) personi, për veprën penale “Vjedhja”,

Një (1) aktakuzë kundër dy (2) personave, për veprat penale “Sulmi” dhe “Lëndimi i lehtë trupor”.

  1. Prokuroria Themelore Prizren:

Ndalimet e personave me urdhër të prokurorit:

Departamenti i Përgjithshëm, ka ndaluar dy (2) persona, nën dyshimin se të njëjtit kanë kryer veprën penale “Asgjësimi

apo dëmtimi i pasurisë” nga neni 321 i KPRK-së.

Departamenti i Përgjithshëm, ka ndaluar një (1) person, nën dyshimin se i njëjti ka kryer veprën penale “Dhuna në familje”

nga neni 248 i KPRK-së.

Kërkesat për caktimin e paraburgimit (apo masa tjera):

Departamenti i Krimeve të Rënda, ka bërë kërkesë për caktimin e paraburgimit për një (1) të mitur, nën dyshimin e bazuar

se i njëjti ka kryer veprën penale “Lëndimi i rëndë trupor” nga neni 186 i KPRK.

Departamenti i Përgjithshëm, ka bërë kërkesë për caktimin e paraburgimit për një (1) person, nën dyshimin e bazuar se i

njëjti ka kryer veprën penale “Kanosja” nga neni 181, par. 4 të KPRK-së. Aktakuzat:

Gjatë 24 orëve të fundit, Prokuroria Themelore në Prizren, ka ngritur pesë (5) aktakuza kundër shtatë (7) personave,

të dyshuar për kryerjen e veprave të ndryshme penale, nën dyshimin e bazuar mirë se të njëjtit kanë kryer vepra të

ndryshme penale, të përcaktuara në KPRK.

Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur këto aktakuza:

Tre (3) aktakuza kundër katër (4) personave, për veprën penale “Dhuna në familje” nga neni 248 i KPRK-së.

Një (1) aktakuzë kundër një (1) personi, për veprën penale “Vjedhja e shërbimeve” nga neni 314 i KPRK-së.

Një (1) aktakuzë kundër dy (2) personave, për veprat penale “Vjedhja” nga neni 313 i KPRK-së dhe “Blerja, pranimi

ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale” nga neni 333 i KPRK-së.

  1. Prokuroria Themelore Pejë:

Ndalimet e personave me urdhër të prokurorit:

Prokuroria Themelore e Pejës, gjatë 24 orëve të fundit në dy raste të ndara ka ndaluar dy (2) persona, një (1) person për

veprën penale “Lëndimi i lehtë trupor” nga neni 185 par 1 të KPRK-së, dhe një (1) person për veprën penale “Posedimi i

paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge” nga neni 269 i KPRK-së.

Aktakuzat:

Një (1) aktakuzë kundër një (1) personi për vepër penale “Vjedhje Pylli” nga neni 349 par. 1 të KPRK-së;

Një (1) aktakuzë kundër një (1) personi për vepër penale “Lëndim i lehtë trupor” nga neni 185 par. 1 nën par. 1.4 të

KPRK-së;

Një (1) aktakuzë kundër dy (2) personave për vepër penale “Posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave

psikotrope ose analoge” nga neni 269 par. 2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.5. Prokuroria Themelore Gjilan:

Ndalimet e personave me urdhër të prokurorit:

Prokuroria Themelore në Gjilan, me urdhër të prokurorit, ka ndaluar një (1) person në kohëzgjatje prej 48 orëve, me

dyshimin se ka kryer veprën penale ‘’Vjedhja e rëndë’’.

Aktakuzat:

Prokuroria Themelore në Gjilan, ka ngritur njëzeteshtatë (27) aktakuza kundër tridhjetedy (32) personave, për këto vepra

penale:

Nëntëmbëdhjetë (19) aktakuza kundër nëntëmbëdhjetë (19) personave për veprën penale ‘’Vjedhja e shërbimeve’’,

Tri (3) aktakuza kundër pesë (5) personave për veprën penale ‘’Lëndimi i lehtë trupor’’,

Dy (2) aktakuza kundër dy (2) personave për veprën penale ‘’Pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare’’,

Një (1) aktakuzë kundër dy (2) personave për veprën penale ‘’Posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave

psikotrope ose analoge’’,

Një (1) aktakuzë kundër dy (2) personave për veprën penale ‘’Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të

armëve’’,

Një (1) aktakuzë kundër dy (2) personave për veprën penale ‘’Kanosja’’.

  1. Prokuroria Themelore Gjakovë

Ndalimet e personave me urdhër të prokurorit:

Gjatë 24 orëve të fundit, me urdhër të prokurorit kujdestar, në Prokurorinë Themelore në Gjakovë, janë ndaluar pesë (5)

persona të dyshuar në kohëzgjatje prej 48 orësh, janë ndaluar për shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer veprën penale

“Lëndimi i lehtë trupor”.Kërkesat për caktimin e paraburgimit (apo masa tjera):

Prokuroria Themelore në Gjakovë, Departamenti i Përgjithshëm, ka bërë dy (2) kërkesa për caktimin e masës së

paraburgimit, kundër tre (3) personave të dyshuar, në dy raste të ndara.

Një (1) kërkesë për caktimin e paraburgimit ndaj një (1) personi është bërë për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer

veprën penale “Lëndim i rëndë trupor”, dhe, një (1) kërkesë për caktimin e paraburgimit ndaj 2 (dy) personave është bërë

për shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer veprën penale“Lëndimi i rëndë trupor”.

Aktakuzat:

Gjatë 24 orëve të fundit në Prokurorinë Themelore në Gjakovë, Departamenti i Përgjithshëm, janë ngritur dy (2) aktakuza

kundër dy (2) personave për këto vepra penale:

Një (1) aktakuzë kundër një (1) personi për veprën penale “Lëndim i lehtë trupor”,

Një (1) aktakuzë kundër një (1) personi për veprën penale “Rrezikim i trafikut publik”.

  1. Prokuroria Themelore në Mitrovicë:

Kërkesat për caktimin e paraburgimit:

Gjatë 24 orëve të fundit Prokuroria Themelore në Mitrovicë, ka bërë një (1) kërkesë për caktimin e paraburgimit për një (1)

person, për veprën penale “Dhuna në familje”.

Aktakuzat:

Prokuroria Themelore në Mitrovicë ka ngritur tri (3) aktakuza kundër katër (4) personave, për vepra të ndryshme penale.

Një (1) aktakuzë kundër një (1) personi për veprën penale “Vjedhja e shërbimeve”;

Dy (2) aktakuza kundër tre (3) personave për veprën penale “Lëndimi i lehtë trupor”.8. Prokuroria Themelore në Ferizaj:

Aktakuzat:

Prokuroria Themelore në Ferizaj, gjatë 24 orëve të fundit, ka ngritur tri (3) aktakuza kundër tre (3) personave, për vepra të

ndryshme penale.

Një (1) aktakuzë kundër një (1) personi, për shkak të veprës penale “Asgjësimi, dëmtimi ose heqja e instalimeve publike”.

Një (1) aktakuzë, kundër një (1) personi, për shkak të veprës penale “Mashtrimi”.

Një aktakuzë kundër një (1) personi, për shkak të veprës penale “Vjedhje pylli”./arbresh.info/

Shpërndaje në rrjete sociale