Propozimi: TVSH e turizmit në Shqipëri të ulet në 6 %

20:32 | 5 Prill 2017

Këshilli i Ministrave ka propozuar një projektligj për uljen e TVSH-së për turizmin në 6%.

Vendimi i qeverisë ka për qëllim të lehtësojë sektorin e turizmit, për nxitjen e investimeve, uljen e çmimeve dhe rritjen e konkurrencës.

“Shkalla e reduktuar e tatimit mbi vlerën e shtuar, e cila aplikohet për furnizimin e shërbimit të akomodimit në strukturat akomoduese, sipas kategorive të përcaktuara në legjislacionin e fushës së turizmit, është 6 për qind. Kushtet, kriteret dhe procedurat për zbatimin e kësaj pike përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave”, thuhet në projektligjin e propozuar nga qeveria.

Turizmi mbetet një nga sektorët më vitalë për ekonominë shqiptare.

Ulja e TVSH-së për turizmin ka qenë një kërkesë e vazhdueshme e operatorëve turistikë. /Lapsi.

Projektligji:

PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.92/2014, “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 155, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

V E N D O S I:

Neni 1 Pas pikës 2, të nenit 49, të ligjit nr.92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, të ndryshuar, shtohet pika 3, me këtë përmbajtje:

“3. Shkalla e reduktuar e tatimit mbi vlerën e shtuar, e cila aplikohet për furnizimin e shërbimit të akomodimit në strukturat akomoduese, sipas kategorive të përcaktuara në legjislacionin e fushës së turizmit, është 6 për qind.

Kushtet, kriteret dhe procedurat për zbatimin e kësaj pike përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.”.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

 

Shpërndaje në rrjete sociale