Rekomandimet kryesore të Shoqërisë Civile në Trieste

15:31 | 12 Korrik 2017

Më poshtë janë rekomandimet kryesore të politikave si rezultat i Procesit të Shoqërisë Civile të Samitit të Ballkanit Perëndimor në përgatitje për Forumin e Shoqërisë Civile dhe Samitin e Ballkanit Perëndimor në Trieste më 12 korrik 2017, shkruan arbresh.info.

Temat e politikave të zgjedhura janë në përputhje me temat prioritare të Samitit të Triestes dhe janë zhvilluar në konsultim me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës së Italisë, si mbajtës të Samitit të këtij viti:

 1. Mjedisi i Biznesit dhe Inovacioni
 2. Sundimi i ligjit
 3. Bashkëpunimi Rinor
 4. Bashkëpunimi Rajonal dhe Çështjet Bilaterale
 5. Mjedisi, Energjia dhe Ndryshimet Klimatike
 6. Komunikimi i procesit të Berlinit në kohën e rritjes së populizmit

Rekomandimet u përgatitën gjatë një takimi të ekspertëve (Forumi i Shoqërisë Civile në Tiranë, prill 2017) dhe me inpute të siguruara përmes një procesi konsultimi online me përfshirjen e një rrethi të gjerë të OShC-ve nga e gjithë Ballkani.

Mjedisi i Biznesit dhe Inovacioni

 1. WB6 duhet të iniciojë një Agjendë të Ekonomisë Sociale për WB6, modeluar në Iniciativën e Biznesit Social në BE;
 2. WB6 duhet të nxisë shoqatat e profesionistëve dhe ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme (NVM) dhe t’u japë atyre një zë në hartimin e politikave;
 3. Kapitali sipërmarrës dhe bankat etike për format e reja të bizneseve për të njohur qëllimin dhe misionin e tyre të veçantë duhet të promovohen nga WB6;
 4. BE-ja duhet të bëjë vendet e targetuara WB6 në aplikimet për programet përkatëse kornizë (si H2020) për të inkurajuar pjesëmarrjen e rajonit të WB;
 5. WB6 dhe BE duhet të promovojnë tregimet e suksesit dhe rrjetëzimin e sipërmarrësve në rajon, veçanërisht në baza ndër-shtetërore.

Rendi dhe ligji

 1. BE-ja duhet të intensifikojë komunikimin me OShC-të brenda ciklit të ri të raportimit dhe para përgatitjes së raporteve të vendit dhe përmirësimit të dyanshëm Komunikimi dhe simulimi i reformave në terren duhet të theksohen në raportet e KE.
 1. Shoqëria civile duhet të ketë më shumë ndikim mbi përmbajtjen e raporteve të KE-së, sistem më të mirë të krahasimit dhe rritjen e pjesëmarrjes në monitorimin dhe vlerësimin e sundimit të ligjit.
 2. Qeveritë duhet të paraqesin informacionin e kërkuar duke përdorur të dhëna të sakta, të besueshme dhe të arritshme. Kjo do të çojë drejt pjesëmarrjes më të madhe të qytetarëve dhe transparencës së procesit;
 3. Një sistem alternativ rajonal për krahasim të çështjeve specifike duhet të zhvillohet dhe të zhvillohet nga OShC në WB6 duke përfshirë ndjekjen e rasteve specifike të korrupsionit në nivel rajonal; Me këtë model, vendet duhet të raportojnë në samitin e ardhshëm;
 4. Duhet të forcohet bashkëpunimi rajonal në shkëmbimin e të dhënave në segmente të veçanta të antikorrupsionit, si zbulimi i pasurive dhe konflikti i interesit. Qeveritë duhet të miratojnë instrumentin rajonal për shkëmbimin e të dhënave të cilat do të përgatiten nga Iniciativa Rajonale Antikorrupsion (RAI) me mbështetjen e ANAC dhe shoqërisë civile.

Bashkëpunimi Rinor

 1. Lëvizshmëria brenda rajonit të WB6 dhe BE28 duhet të rritet duke hequr regjimin e vizave brenda WB6 dhe midis WB6 dhe BE28 dhe me njohjen reciproke të diplomave në rajon.
 2. WB6 dhe vendet anëtare të BE-së që marrin pjesë në procesin e Berlinit duhet të angazhohen për rritjen, inkurajimin dhe promovimin e njohurive për fëmijët e kopshteve të fëmijëve, të shkollave fillore dhe të mesme për vendet e tjera në rajon (mësimi ndërkulturor), WB6 duhet ta bëjnë arsimin e tyre më transparent dhe më shumë rezultate të orientuara përmes pjesëmarrjes në studimet e OISD-it të PISA dhe TIMMS dhe të zbatojnë 2015 “Udhërrëfyesin për një sistem të qëndrueshëm të nxënësve” dhe të përqëndrohet në përmirësimin e aftësimit dhe aftësive profesionale.
 3. Të zhvillohet rrjeti i institucioneve kërkimore të rinisë me qëllim të ngritjes së një hulumtimi në nivel rajonal të popullsisë së rinisë, duke përfshirë çështjet ekonomike, sociale, kulturore, shëndetin publik dhe migracionin (tronditja e trurit) dhe RCC (në bashkëpunim me RYCO) anketim mbi situatën e të rinjve.
 4. RYCO kërkon mbështetje për: a) zhvillimin e kompetencave dhe shkathtësive ndërkulturore dhe zhvillimin e përmbajtjes së programeve të shkëmbimit; B) përfshirja e grupeve të të rinjve në disavantazh dhe afrimi me të rinjtë në BE me origjinë nga rajoni; C) të zgjedhë Capitalin Rinor Rajonal në vitin 2020, i frymëzuar nga përvoja e Novi Sadit si Kryeqyteti Europian i të Rinjëve në vitin 2019.

Bashkëpunimi Rajonal dhe çështjet Bilaterale

 1. WB6 duhet të riafirmojë angazhimin e tyre për të punuar së bashku në frymën e Deklaratës së Vjenës dhe të abstenojë nga keqpërdorimi i çështjeve dypalëshe të pazgjidhura në procesin e pranimit në BE dhe të përsërisin ftesën e tyre për shtetet fqinje të BE-së për t’u bashkuar me këtë angazhim. WB6 duhet të intensifikojë përpjekjet e tyre për zgjidhjen e çështjeve bilaterale dhe punën e komisioneve përkatëse diplomatike ndërshtetërore që merren me demarkacionin e kufijve, si dhe të përcjellë rregullisht angazhimin e tyre për të dhënë raporte vjetore mbi progresin e bërë.
 2. EEAS dhe shtetet anëtare të BE-së rrisin përfshirjen e tyre në trajtimin e çështjeve dypalëshe të pazgjidhura mes vendeve të rajonit, në baza të përhershme dhe të vazhdueshme.
 3. Bashkësia e donatorëve inkurajohet të mbështesë dhe inkurajojë bashkëpunimin ndër-vendor të organizatave të shoqërisë civile dhe të think-tankeve të fokusuara në çështje të veçanta dypalëshe dhe të lehtësojë shpërndarjen në komunitetet lokale përkatëse, si dhe të krijojë aleanca dhe bashkëpunim me SCO Europian dhe think tankeve në këtë fushë.

Mjedisi, Energjia dhe Ndryshimet Klimatike

 1. Çrrënjosja e varfërisë energjetike nëpërmjet rritjes së efikasitetit të banimit dhe të përgjithshëm të energjisë dhe përmirësimit të cilësisë së ajrit duke luftuar kundër ndotjes së ajrit, si kërcënim kryesor për ekonominë dhe shëndetin e qytetarëve të WB. Varfëria energjetike, mungesa e energjisë, e kombinuar me ndotjen e ajrit, janë çështjet më urgjente në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor.
 2. Promovimi dhe përqendrimi i burimeve të OSHC-ve në veprim të drejtpërdrejtë, duke stimuluar dhe frymëzuar një lidhje më të fortë mes grupeve të ekspertëve dhe grupeve rrënjësore të barit, paralelisht me hartimin e politikave.
 3. Të miratojë dhe promovojë ekonominë rrethore dhe të rinovueshme në WB6, të sigurojë zbatimin e plotë dhe të pa penguar të legjislacionit kombëtar mjedisor, të punojë në reformën fiskale, të heqë subvencionet e dëmshme, të promovojë inovacionin dhe politikat e R & D dhe të adresojë çështjet relevante.

Komunikimi i Procesit të Berlinit në kohën e rritjes së populizmit

 1. Komunikimi i Procesit të Berlinit duhet të kuptohet dhe të përdoret si një instrument për të mbështetur efikasitetin e Procesit, i cili kërkon qasje profesionale dhe planifikim strategjik.
 2. Për të frymëzuar përdorimin e komunikimeve si instrument që kontribuon në arritjen dhe konsolidimin e qëllimeve të Procesit të Berlinit, nisjen e një mekanizmi që do të modernizojë dhe nxisë komunikimet strategjike të Procesit të Berlinit, nëpërmjet ndihmës së think tank-eve dhe OShC-ve të orientuara drejt politikave , I shkathët dhe me përvojë të gjatë në promovimin e vlerave evropiane dhe të përkushtuar ndaj bashkëpunimit rajonal, thelbësor për procesin e Berlinit.
 3. Ky mekanizëm është vendosur më së miri në kuadër të Forumit të Shoqërisë Civile, si një zyrë e vogël që do të ofrojë mbështetje teknike dhe konsultative në komunikimet dhe do të ofrojë shtysë dhe mbështetje teknike në sektorin civil rajonal për t’u angazhuar më me forcë në fushatat promovuese të nevojshme për arritjen e qëllimeve të Procesit të Berlinit, si dhe për përhapjen e informacionit nëpërmjet mediave të sektorit të tretë, si dhe në rritjen e ndërgjegjësimit dhe debunkimit të propagandës dhe lajmit të rremë.
 4. Natyra rajonale e mekanizmit sigurohet nëpërmjet një regjistri rajonal të ekspertëve të shoqërisë civile që do të ofronte mbështetje për qeveritë, projektet rajonale që zyra do të jepte dhe përmes strukturës së bordeve ekzekutive dhe këshilluese që do të bashkonin përfaqësuesit e qeverive dhe Shoqëria Civile e Ballkanit Perëndimor Gjashtë.

/arbresh.info/

 

Lajmet më të lexuara