Është shpallur aktgjykimi kundër tetë të akuzuarve

15:58 | 22 Janar 2020

Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti për Krime të Rënda ka shpallur Aktgjykimin PKR.nr.46/18 kundër të akuzuarve A.LL., S.R., R.S., B.K. H.H., R.T., B.L dhe M.J.

Gjykata në bazë të neneve 3,7,8,17,21,31,33,35,41,42,45,46,73,74,75,76 të KPK-së dhe nenit 115,363 dhe 365 të KPPK-së të akuzuarve iu shqipton dënimet si në vijim:

I akuzuari A.LL është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim unik me burg në kohëzgjatje prej 12 (dymbëdhjetë) vite për veprat penale Hakmarrje në ndihmë, nga neni 396 par.3 lidhur me nenin 33 të KPRK-së, Sulm Seksual, nga neni 232 par.2 pika 2.1 lidhur me par. 1 të KPRK-së dhe Përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës nga neni 144 par. 2 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 136 par.2 të KPRK-së.

I akuzuari S.R është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me burg në kohëzgjatje prej 5 (pesë) vite për veprën penale Përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës nga neni 144 par. 2 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 136 par.2 të KPRK-së.

I akuzuari R.S është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me burg në kohëzgjatje prej 4 (katër) vite, për veprën penale Përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës nga neni 144 par. 2 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 136 par.2 të KPRK-së, në të cilin dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në arrest shtëpiak.

I akuzuari B.K është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me burg në kohëzgjatje prej 3 vite (tri)vite për veprën penale Përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës nga neni 144 par. 2 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 136 par.2 të KPRK-së dhe dënim me gjobë në shumë prej 300 euro për veprën penale Mos lajmërim i veprave penale apo kryesve të tyre, nga neni 386 par.1 pika 1.4 të KPRK-së.

I akuzuari H.H është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me burg në kohëzgjatje prej 3 (tre) vite veprën penale Përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës nga neni 144 par. 2 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 136 par.2 të KPRK-së.

I akuzuari R.T është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me burg në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite veprën penale Mos lajmërim i veprave penale apo kryesve të tyre, nga neni 386 par.1 pika 1.4 të KPRK-së, në të cilin dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në arrest shtëpiak.

I akuzuari B.L është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me burg në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite veprën penale Mos lajmërim i veprave penale apo kryesve të tyre, nga neni 386 par.1 pika 1.4 të KPRK-së.

Të akuzuarit M.J i shqiptohet masa e trajtimit psikiatrik me ndalim në Institucionin Shëndetësorë në kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) vite veprën penale Hakmarrje, nga neni 396 par. 3 të KPRK-së, Përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës nga neni 144 par. 2 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 136 par.2 të KPRK-së dhe Mbajtja në Pronësi, Kontroll ose Posedim të PA-autorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KPRK-së.

Të dëmtuarit A.V dhe N.Z për realizmin e kërkesës pasurore- juridike udhëzohen në kontestin e rregullt juridiko-civil.

Palët kanë të drejtën e ankesës në Gjykatën e Apelit të Kosovës.

Shpërndaje në rrjete sociale

Lajmet më të lexuara